Deze site maakt gebruik van cookies.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. 

Ok

logo.png

Samen werken aan herstel

SanaVital-Webshop.nl

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en klachtenbehandeling

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen gegevens in het dossier worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bij de huisarts.

We doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Met de administrateur is een verwerkingsovereenkomst afgesloten die ook de privacy van uw gegevens waarborgt.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw polisnummer/verzekerdennummer van uw zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  ‘behandeling natuurgeneeskunde'
 • de kosten van het consult

Klachtenbehandeling

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich in eerste instantie wenden tot de therapeut of de beroepsorganisatie BATC waarbij SanaVital is aangesloten.

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de therapeut van SanaVital te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@sanavital) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht door SanaVital, natuurgeneeskundige praktijk. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BATC beroepsorganisatie, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website BATC (www.batc.nl). SanaVital voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillenzorg (WKKgz).
Wanneer u een klacht indient via de BATC beroepsorganisatie, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u de therapeut van SanaVital te allen tijden vooraf.